• CSR03.jpg
  • slim_dzien.jpg
  • CSR01.jpg
  • slider_noca.jpg

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilości 250 ton”

Ogłoszenie nr 500064091-N-2018 z dnia 23-03-2018 r.

Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535599-N-2018
Data: 23/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 29001702700000, ul. ul. Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 30 38 635, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 41 30 38 157.
Adres strony internetowej (url): www.olimpicstrawczyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn pok. nr 2 (pokój administracji)
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ul. Turystyczna 6 (budynek krytej pływalni), 26-067 Strawczyn pok. nr 2 (pokój administracji)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) 3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) 5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 6. Certyfikat DIN PLUS lub EN PLUS

W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) 3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) 5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 6. Certyfikat DIN PLUS lub EN PLUS 7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zał. nr 5 do SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC

Strawczynek, ul. Turystyczna 6

26-067 Strawczyn

NIP: 959-14-55-084

  605 - 041 - 736

 info@olimpicstrawczyn.pl

Poniedziałek: 6:00 - 22:00

Wtorek: 6:00 - 22:00

Środa: 6:00 - 22:00

Czwartek: 6:00 - 22:00

Piątek: 6:00 - 22:00

Sobota: 6:00 - 22:00

Niedziela: 6:00 - 22:00

Free Joomla! templates by AgeThemes