• slider_noca.jpg
  • slim_dzien.jpg
  • CSR03.jpg
  • CSR01.jpg

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa paliwa drzewnego PELLET w ilości 250 ton

Ogłoszenie nr 93002 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilości 250 ton

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 57563

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 29001702700000, ul. ul. Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 635, faks 41 30 38 157, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres strony internetowej (URL): www.olimpicstrawczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilości 250 ton
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271/1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego – pellet w ilości 250 ton, własnym transportem pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego znajdującego się w budynku krytej pływalni „OLIMPIC” w Strawczynku. Nie dopuszcza się pelletu drzewnego z domieszką wierzby. Produkt winien spełniać przede wszystkim wymagania określone normą DIN PLUS oraz przedstawione poniżej dane techniczne dla granulatu drzewnego. Dane techniczne pelletu: - wymiary średnica 6-8 mm - długość do 50 mm - wartość opałowa 17500 - 19.500 kJ/kg - wilgotność do 10% - zawartość popiołu do 0 ,8% - gęstość ≥ 600 kg/m³ - spełniający normy DIN PLUS 3. Ilość zamawianego pelletu jest orientacyjna i służy dla porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw do faktycznych potrzeb. 4. Dostawy dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego zależnych od ilości spalanego paliwa. Jednorazowa dostawa nie będzie większa niż 24 tony paliwa. 5. Szczegółowe wielkości i terminy będą każdorazowo zgłaszane przez zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną, faksem lub telefoniczni z wyprzedzeniem 3 dniowym (dni robocze). 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wymaganego paliwa. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany części lub całości dostawy na własny koszt, jeżeli nie będzie odpowiadać parametrom opisanym w SIWZ, a także zawierać będzie inne zanieczyszczenia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowej kontroli jakości zamawianego pelletu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zmawiającemu w dniu dostawy świadectwa jakości lub innego dokumentu na dostarczony pellet. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowej kontroli ilości dostarczonego pelletu. Ważenie będzie dokonywane na wadze samochodowej legalizowanej znajdującej się w Promniku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. koszt usługi ważenia poniesie zamawiający. Dojazd do w/w miejsca odbywał się będzie na koszt wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111400-4
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione: nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT: 149750
Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
TARTAK OLCZYK, Świdno 1, 29-105, Krasocin, kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 172200
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 153442.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 199413.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Basen Olimpic BASEN NIECZYNNY

 

 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC

Strawczynek, ul. Turystyczna 6

26-067 Strawczyn

NIP: 959-14-55-084

 41 333 57 97 41 333 57 99

 info@olimpicstrawczyn.pl

Poniedziałek: 6:00 - 22:00

Wtorek: 6:00 - 22:00

Środa: 6:00 - 22:00

Czwartek: 6:00 - 22:00

Piątek: 6:00 - 22:00

Sobota: 6:00 - 22:00

Niedziela: 6:00 - 22:00

Free Joomla! templates by AgeThemes